Вие сте тук

НАП публикува становище относно облагането с 9% ДДС ставка доставките на услуги за използване на спортни съоръжения

НАП публикува становище относно облагането с 9% ДДС ставка доставките на услуги за използване на спортни съоръжения
3

НАП публикува становище относно прилагането на намалената ставка на ДДС от 9% за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения за периода от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г. (съгласно § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, публикуван в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.). 

В 30-те страници на документа са разгледани съдържанието на нормативната разпоредба, съдържанието на понятията, определящи обхвата на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС, третирането на доставки на комбиниран пакет от услуги с обща цена, облагането на карти за спортни активности, правото на данъчен кредит за получените стоки и услуги, които едно лице, стопанисващо спортни съоръжения, има право да приспадне във връзка с дейността си. Разяснения са дадени и относно разграничаването на доставка на услуга за използване на спортни съоръжения от освободена доставка, свързана със спорт или физическо възпитание, както и от доставка по отдаване под наем на недвижим имот или на движима вещ. В отделна точка са разгледани корекциите на доставки на услуги за използване на спортни съоръжения, за които е приложена ставка на данъка от 20 на сто, за периода от 01.08.2020 г. до публикуването в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. на ЗИД на ЗМДТ.

Пълният текст на становището е достъпен в интернет страницата на приходната агенция, както и тук:

Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС в сила от 01.08.2020 г.

Източник: НАП