Вие сте тук

НАП публикува становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2022 г.

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2022 г. е публикувано в инернет страницата на НАП в рубрика "Законодателство", категория "Становища, указания, наръчници".

Становище относно прилагане на осигурителното законодателство от 01.01.2022 г.

В документ, публикуван в интернет страницата на приходната агенция, са обобщени ключовите моменти в прилагането на разпоредбите на осигурителното законодателство с оглед на обнародвания в ДВ, бр. 8 от 28 януари 2022 г. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 

Становището на НАП разглежда в три точки нормативната уредба, касаеща удължаването на действието на бюджетните закони за 2021 г. до края на март 2022 г. В текста се посочва, че до 31 март 2022 г. се прилагат следните осигурителни прагове:

  1. Минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.;
  2. Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 650 лв.;
  3. Минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
  4. Максималния месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.;
  5. Размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2021 г.

В становището е описан и размерът на вноските за здравно осигуряване. Отбелязани са и разпоредбите, касаещи допълнителното пенсионно осигуряване.

Пълният текст на документа е достъпен за изтегляне в рубриката Законодателство»Становища, указания, наръчници, а също и в прикачения файл по-долу.


» Експертна счетоводна помощ във връзка с обработка на заплати и администриране на трудово-правните отношения във Вашата компания ще намерите ТУК «