Вие сте тук

Наръчник по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2014 г.

Наръчник по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2014 г.

В сайта на Национална агенция за приходите, в рубрика Становища, указания, наръчници са публикувани актуализираните за 2014 Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица и Наръчник по корпоративно подоходно облагане. 

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 година е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 година, съобразно промените за 2014 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 66, бр. 100 и бр. 109 от 2013 г. и  бр. 1 от 2014 г.

Промените за 2014 година са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица, вследствие на което са променени 18 броя фишове и са създадени два нови фиша - Фиш ІІ.ІІ.7 „Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата” и Фиш VIІ.3 „Директива 2011/16/ЕС на Съвета и транспонирането и в националното законодателство”.

Наръчникът по корпоративно подоходно облагане  за 2014 година е съобразeн с действащия през 2014 г. Закон за корпоративното подоходно облагане. Някои от фишовете са допълнени с актуална данъчна практика. Също така е извършена актуализация в съответствие с направени промени в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО. В резултат на това са променени 26 броя фишове и са отпаднали 2 фиша. 


Източник: НАП