Вие сте тук

Нови образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2015 г.

Нови образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2015 г.

В рубриката Документи за изтегляне в интернет страницата на Националната агенция за приходите вече са достъпни новите образци на данъчните декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които са одобрени от Министерство на финансите и ще се подават през 2015 г. Предстои обнародването им в Държавен вестник.

От НАП поясняват, че декларацията за доходите на физическите лица за 2015 г. отново съдържа основна част и отделни приложения. Попълват се само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход. Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци са напълно нови и в значително намален обем. 

Една от разликите в декларацията за доходите на гражданите е, че не е необходимо да посочват данни за работодателя при декларирането на доходи от трудов договор, тъй като тази информация вече е налична в НАП. За доходи от хонорари и други възнаграждения, различни от трудови, се посочва информативно платеца на дохода в съответното приложение.

Друга промяна във формуляра за физическите лица, за която информират от приходната агенция, са таблиците с кодове за вида на доходите. Важно изменение е направено и при попълването на удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски, които в новите документи се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци на служебни бележки, които се прилагат към декларацията, също вече съдържат само обобщени данни за внесените осигуровки през годината.

Промяна има и в декларацията на наемодателите, които не е необходимо да посочват детайлни данни за отдавания под наем имот (адрес, вид и т.н.)

Дата ще се вписва само в основната част на декларацията, не е необходимо да се посочва в различните приложения.

От НАП подчертават, че най-съществената промяна в режима на деклариране на доходите от физически лица през 2015 г. е възможността формулярите да се подават по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.

За да се възползват от данъчно облекчение за минимална работна заплата, физическите лица, които през 2014 г. са получили само доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати, попълват отделен образец на годишната данъчна декларация – образец 2001 б.

Освен новите образци на декларации за физически лица са публикувани и декларациите за корпоративни данъци, които ще се подават през 2015 г., както и  помощни справки към годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и чл. 50 от ЗДДФЛ. От Агенцията уточняват, че попълването на тези справки не е задължително. Помощните справки може да се използват за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат. Те не се подават заедно с декларациите и може да се съхраняват от лицето. Справките са следните:

  • Амортизируеми активи;
  • Пренасяне на данъчни загуби;
  • Регулиране на слабата капитализация;
  • Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО.

Други докумнти, които вече са достъпни за клиентите на НАП, са таблица с методите за премахване на двойното данъчно облагане,  приложими в България и образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии за 2015 г.

Новите образци на всички документи могат да бъдат намерени в сайта на Националната агенция за приходите, както и в прикачените файлове по-долу.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: