Вие сте тук

Ново удължаване на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

Ново удължаване на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

Още 6 месеца отсрочка ще получат лицата, използващи СУПТО, за да приведат дейността си по управление на продажбите в съответствие с нормативните изисквания на Наредба Н-18. 

* Публикацията е актуализирана с допълване на текста, изменящ последната редакция на Наредба Н-18 и обнародван в бр.9 на ДВ от 31.01.2020 г.

Съобщението за удължаването на срока е направено от финансовия министър след 3-часова среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, проведена в момента, в който в Държавен вестник бяха обнародвани поредните промени в наредбата. В прессъобщението на МФ е цитирано изказването на министърът на финансите Владислав Горанов, по думите на който „Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работната среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“.

Очаква се през първите три месеца от отсрочката да бъдат изчистени неяснотите, за които туристическият бизнес претендира. За целта се планира интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП, информират от финансовото министерство. Предстоят и "няколко срещи в работен формат за регламентирането и прилагането на режима за запечатване на търговските обекти от страна на НАП, тъй като опасенията на бизнеса, свързани с прилагането на наредба Н-18, се базират и на това, че тя може да отвори допълнителни аргументи за тази крайна мярка".

Източник: Министерство на финансите

В допълнение


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

§ 1. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф 36 се изменя така:

„§ 36. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 71 ал. 2 се изменя така:

„(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.“

2. Параграф 73 се изменя така:

„§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.

(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г.“

3. В § 74, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“.

4. В § 75 се правят следните изменения:

а) в ал. 1, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“;

б) в ал. 2, изречение първо думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“;

в) в ал. 4, изречение първо думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а изречение второ се заличава.“

2. В § 37 думите „1 април 2020 г.“ се заменят с „1 август 2020 г.“.

3. Създава се § 38:

„§ 38. Параграф 15 влиза в сила от 1 март 2020 г.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 21, ал. 2 думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“ и се създава изречение второ: „В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.“

§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а в изречение второ думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

2. В ал. 2, изречение второ думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

3. В ал. 4 думите „31 март 2020 г.“ се заменят с „31 юли 2020 г.“, а думите „31 май 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

4. Алинея 5 се отменя.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“


Държавен вестник, бр.9/31.01.2020 г.