Вие сте тук

Обновена е декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за избор на облагане на земеделските стопани

Обновена е декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за избор на облагане на земеделските стопани

Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която физическите лица, регистрирани като земеделски стопани заявяват избора си за облагане, е актуализирана, информират от НАП.

Новият образец на формуляра е публикуван в интернет страницата на приходната агенция в рубриката  За граждани » Документи - данъци. Бланката може да бъде изтеглена и от прикачения файл.

Припомняне, че разпоредбите на чл.29 и чл.29а от ЗДДФЛ, регламентиращи облагането на земеделските стопани, бяха променени с ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародван в ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.

Кой подава декларацията

Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да декларират желанието си да определят облагаемия доход от стопанската си дейност по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 (по реда, предвиден за едноличните търговци). Изборът се отбелязва в Част ІV от декларацията. Важно пояснение е, че лицата, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ прилагат този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 години. Това е регламентирано в разпоредбите на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните земеделски стопани заявяват избора си за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година според новата ал.5 на чл.29а, влизаща в сила от 01.01.2017 г. В указанията към актуализирания образец е отбелязано, че в тези случаи изборът може да бъде приложен единствено за доходи, придобити от физическите лица през годината на регистрацията им. За доходи придобити от началото на годината, следваща годината на регистрацията им, лицата могат да упражнят правото си на избор с подаване на декларация по реда на чл. 29, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Декларацията се подава и от регистрираните земеделски стопани, които в продължение на поне 5 последователни данъчни години са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и след изтичането на този срок са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. За целта се попълва Част V от декларацията.

Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, уточнено е още в указанията към декларацията.

Срок за подаване на декларацията 

Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година. 


Източник: НАП