Вие сте тук

Обща годишна данъчна основа според ЗДДФЛ - що е то и как се определя

Обща годишна данъчна основа според ЗДДФЛ - що е то и как се определя

Ако сте сред онази част от "физически лица", която задължително трябва да попълни и подаде годишна данъчна декларация за доходите си през предходната година, със сигурност ще се наложи да определите общата годишна данъчна основа, върху която да изчислите дължимия от вас данък. 

Законът за данъците върху доходите на физическите лица определя няколко годишни данъчни основи (за доходи от трудови правоотношения, от стопанска дейност като едноличен търговец, от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, за доходи от прехвърляне на права или имущество, както и за доходи от други източници) и една обща годишна данъчна основа, която представлява сбор от всички данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 (без  годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец по чл. 28). 

Годишната данъчна основа се определя за всеки източник на доход поотделно и представлява облагаемия доход от съответния източник, намален с посочените в закона осигурителни вноски. В следващите редове ще откриете основна информация за всяка една от годишните данъчни основи по реда, в който са регламентирани в ЗДДФЛ.

Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения

Според текста на чл.25 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24 (трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.), придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

За самоосигуряващите се лица, които са придобили доходи и от трудови правоотношения (еднолични търговци, земеделски производители, свободни професии и т.н., които едновременно с това са работили по трудов или приравнен на трудов договор), се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО - т.нар. авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 % от данъчната основа по трудови правоотношения.

Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец

Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 (формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър) за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка. Според ал.2 на чл.28 от годишната данъчна основа трябва да бъдат извадени:

 1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1;
 2. разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл. 18, ал. 1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението - за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган;
 3. разликата между направените през годината осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване и размера на ползваното облекчение по чл. 20;
 4. разликата между допустимия размер на данъчното облекчение по чл. 22в и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
 5. разликата между 2000 лв. и размера на данъчното облекчение по чл. 22г.

Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

Текстът на чл.30 от ЗДДФЛ гласи, че годишната данъчна основа в този случай се определя, като облагаемият доход по чл. 29 , придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

Облагаемият доход от стопанска дейностпо чл.29 на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (т.е. лицата, които не са длъжни да водят делата си по търговски начин), може да бъде намален по следния начин:

 • 60 % за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • с 40 % за:

а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;

б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители. Във връзка с чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, когато юридическите лица, независимо дали извършват стопанска дейност, начисляват на чуждестранни юридически лица авторски и лицензионни възнаграждения, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, данъкът, удържан при източника, е окончателен. Размерът на този данък е 10 %;

в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

 • с 25 % за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

При определянето на годишната данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност основното затруднение е определянето на дейността и къде точно попада тя.

Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Според чл. 32 на ЗДДФЛ годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31 (придобитият доход се намалява с 10 % признати разходи, които са нормативно определени в закона и не е необходимо да се доказват с документи), придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. 

Годишната данъчна основа от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество, НЕ се намалява с вноските за Държавното обществено осигуряване за сметка на лицето, получило дохода (ако е правило такива през годината), тъй като доходът не е от положен труд и съответно социалноосигурителни вноски не се дължат на това основание.

Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество

Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество според чл. 34 е облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година. 

Годишна данъчна основа за доходи от други източници

Годишната данъчна основа за доходите от други източници (чл.36 от ЗДДФЛ) се определя, като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Облагаемият доход по чл.35 е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:

 1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
 2. парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
 3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13;
 4. производствени дивиденти от кооперации;
 5. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
 6. всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Не пропускайте срока, в който ако сте данъчно задължено лице по ЗДДФЛ, трябва да подадете вашата годишна данъчна декларация - 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. 

ВАЖНО! От 1 януари 2016 г. са в сила промени при формирането на годишните данъчни основи (чл. 30, 32, 34, и 36 от ЗДДФЛ). Направените промени са свързани с формирането на годишните данъчни основи за доходите от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от прехвърляне на права или имущество и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. След промяната при определянето на годишните данъчни основи за тези доходи от съответния облагаем доход, придобит през данъчната година, се приспадат вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, когато този облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.


Източник: НАП