Вие сте тук

От 01. 10. 2014 г. вече е активна електронната услуга „Mini one stop shop (MOSS)“

От 01. 10. 2014 г. вече е активна електронната услуга „Mini one stop shop (MOSS)“

Българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги могат да подават заявления за регистрация по специалния режим за деклариране на ДДС чрез MOSS

От 01.10.2014 г. желаещите да се регистрират могат да го направят в раздел „Електронни услуги“ в интернет страницата на Национална агенция за приходите. От НАП информират, че освен реалната електронна услуга остава активна и тестовата, чрез която заинтересованите организации могат да се запознаят и да тестват свободно функциите на системата.  Всички регистрирани по ЗДДС лица, подали заявление за достъп до електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис, автоматично ще получат достъп и до MOSS, и до тестовата услуга. Регистрацията за специалния режим по ДДС не е автоматична. След подаване на заявлението от доставчика, орган по приходите извършва проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на специалния режим, след което се издава акт, с който се извършва или мотивирано се отказва да се извърши регистрацията.

От Агенцията припомнят, че посредством информационната система MOSS българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги ще могат да се регистрират за специален режим по ДДС, който влиза в сила от началото на 2015 г. От 01. 01. 2015 г. предоставянето на тези видове услуги на крайни потребители, ще се облага с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление). За да избегнат необходимостта от задължителна регистрация по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят своите услуги на крайни потребители (нерегистрирани за целите на ДДС), доставчиците ще могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране чрез информационната система MOSS.


Източник: НАП