Вие сте тук

От 1 октомври физическите лица ще са с нови идентификационни номера за целите на ДДС

НАП автоматично променя идентификационния номер  на физическите лица за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона от 1 октомври 2022 г. Промените са синхронизирани с измененията на Правилника за прилагане на Закона за ДДС с цел защита на личните данни.

Млада жена проверява идентификационния си номер за целите на ДДС

От приходната агенция информират , че считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер на физическите лица за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът "BG".

От 1 октомври 2022 г. Националната агенция за приходите служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG".

Припомняме, че в началото на годината 9-цифрен код замени ЕГН на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ отново във връзка с необходимостта да се спазят разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, касаещ защитата при обработване на лични данни (GDPR). 

Източник: НАП