Вие сте тук

От 1 юли електронните магазини, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

От 1 юли електронните магазини, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП
3

Е-търговците, които получават неприсъствени плащания чрез кредитни или дебитни карти и отговарят на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. за прилагане на алтернативен режим за отчитане на съответните продажби, от 1 юли 2020 г. ще могат да използват електронната услуга на НАП за подаване на информация по Приложение №33 от наредбата.

От приходната агенция поясняват:

Необходимо търговците, които извършват продажби чрез електронен магазин, отговарят на изискванията и желаят да се възползват от алтернативния режим, да подадат към НАП информация за: използваните доставчици на платежни услуги; платежните сметки, по които се получават плащанията по извършваните продажби; номерата на използваните виртуални ПОС; информация относно софтуера на електронния магазин.

С подаването на информацията към НАП търговецът ще получи и уникален идентификационен номер на електронния си магазин.

В случай че за електронния магазин вече е подадена информация по Приложение №33 от наредбата, търговците следва да подадат посочените по-горе данни чрез коригиране на подадените такива.

От НАП припомнят, че за да се възползват от алтернативния режим, електронните магазини трябва да изпълнят едновременно няколко условия:

1. Софтуерът за управление на продажбите в електронния магазин следва да:  генерира уникален номер на всяка регистрирана поръчка за закупуване на стока/услуга; да осигурява пълнота и интегритет на създаваните при използването му данни; да осигурява еднозначна автентификация на потребителите/операторите при работа с него. Когато софтуерът представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата;

2. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, търговецът приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон;

3. Чрез софтуера по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.

Документът, с който се отчитат електронните продажби с плащане чрез дебитна или кредитна карта, трябва да съдържа най-малко следните реквизити: наименование, номер и дата на документа; данни за търговеца; уникален номер на клиентската поръчка; референтен номер на финансовата трансакция;  наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане; двумерен баркод (QR код), съдържащ посочена в наредбата информация за продажбата.

Елекнронните търговци, прилагащи алтернативния режим на отчитане, са задължени ежемесечно да подават към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно Приложение №38 от наредбата. XSD-схемата, както и примерен XML файл, са достъпни в сайта на Агенцията, в раздел Програмни продукти, Спецификации за подаване на данни, Електронни магазини, както и ТУК

В съобщението на НАП е пояснено, че с един файл може да се подава информация само за един електронен магазин. Данните могат да бъдат подавани многократно, като за окончателни се считат последно подадените в рамките на периода. 

От приходната агенция информират още:

От 1 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г. в електронния портал на НАП ще е налична тестова услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.". Достъп до нея ще получат автоматично лицата, които имат достъп до електронната услуга „Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“.

От 1 август 2020 г. услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." ще бъде достъпна за подаване на реални данни.

Източник: НАП