Вие сте тук

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите, подписани с квалифициран електронен подпис (Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (1) от НАРЕДБА № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат ) или се подават в компетентната териториална дирекция на НАП в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа (Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (2)).

Със Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г. са определени праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

Съгласно заповедта за поток "Изпращания" е определен праг за деклариране по системата Интрастат от 220 000 лева, а за поток "Пристигания" - 370 000 лева. Праговете за статистическа дейност по системата Интрастат за 2015 г. са както следва - 10 600 000 лева за поток "Изпращания" и 5 300 000 лева за поток "Пристигания".

Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2015 г. е 390 лв.

Видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2015 г. са:

 • Код на стоката
 • Държава-членка партньор 

а) изпращания - държава-членка на получаване

б) пристигания - държава-членка на изпращане

 • Държава на произход (при пристигания)
 • Вид на сделката
 • Условия на доставка
 • Вид транспорт
 • Националност на транспортното средство
 • Регион на:

а) произход (при изпращания)

б) потребление (при пристигания) 

 • Нето тегло - килограми
 • Количество по допълнителна мярка
 • Стойност
 • Статистическа стойност

Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: