Вие сте тук

Промени в Наредба № Н-8 и Наредба № Н-18, влизащи в сила от 20.02.2015 г.

Промени в Наредба № Н-8 и Наредба № Н-18, влизащи в сила от 20.02.2015 г.

В брой 14 на Държавен вестник от дата 20.02.2015 г. са публикувани изменения и допълнения на два нормативни документа - Наредба № Н-8 и Наредба № Н-18

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица предвижда следните промени:

§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;“.

§ 2. В § 2а от допълнителните разпоредби т. 5 се изменя така:

„5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;“.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

 1. В таблицата клетка 26 се изменя така: 
  „26. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21.“
 2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ т. 26 се изменя така: 
  „26. за универсален пенсионен фонд или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се размерът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“

§ 4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

 1. В таблицата клетка 17 се изменя така: 
  „17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“
 2. В указанията за попълване на декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ т. 17 се изменя така: 
  „17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се процентът на вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б КСО за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“

§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:

 1. В таблицата клетка 12 се изменя така:
  „12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“
 2. В указанията за попълване на декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ т. 12 се изменя така: 
  „12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б КСО. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на тези осигурителни вноски за предходната календарна година.“

Промените в Наредба № Н-8 са в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник - 20 февруари 2015 г..

В Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства са създадени: ал.11 в чл.3 - „(11) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета „б“.“ и глава девета „б“ с чл. 59в:

Глава девета „б“

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

 Чл. 59в. (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.

(2) За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава следните данни:

 1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
 2. постоянен адрес/адрес на управление;
 3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
 4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
 5. местонахождение на съда/съоръжението;
 6. вид на съда/съоръжението;
 7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
 8. вид на горивото и мерна единица;
 9. предназначение на горивото;
 10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
 11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.

(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.

(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.“

В заключителната разпоредба е фиксиран 14-дневен срок от влизане в сила на наредбата, в който лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите. Това означава, че до 09.03.2015 г. чрез Портала за е-услуги на приходната агенция всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат.

Източник: Държавен вестник, НАП