Вие сте тук

Промени в СИДДО между България и Германия от 01 януари 2015 г.

Промени в СИДДО между България и Германия от 01 януари 2015 г.

От 01.01.,2015 г. разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото прекратява своето действие. 

Член 12 от СИДДО между Република България и Федерална република Германия касае авторски и лицензионни възнаграждения, дефинирани в ал.3 като "плащания от всякакъв вид, получени за използване или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми и филми или магнетофонни записи и други средства за възпроизводство на образ или звук за радио или телевизионно излъчване, на всеки патент, търговска марка, чертеж или модел, план, секретна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Терминът „авторски и лицензионни възнаграждения" включва също и плащания от всякакъв вид:

а) за използване или за правото на използване на името или снимката на едно лице или всяко друго право на личността и за плащания, получени за публично представяне на записи на изявите на художествени изпълнители или спортисти; и

б) за използване или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване."

Разпоредбата на б.”б” ще престане да се прилага по отношение на суми, изплатени след 31.12.2014г. Считано от тази дата, местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване от България, могат да се освободят от облагане с данък при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица, на основание на чл. 7, ал. 1 ( "Печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат с данък само в тази държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща държава чрез място на стопанска дейност, разположено там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите на предприятието могат да се облагат в другата държава, но само такава част от тях, каквато е причислима към това място на стопанска дейност.") от Спогодбата между България и Германия.

Издадените до 31.12.2014 г. становища за наличие на основания за прилагане на СИДДО няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани след 01.01.2015 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно, следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК.

Пълния текст на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото можете да намерите в прикачения файл.


Източник: НАП