Вие сте тук

Промени в XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл

Актуализирана в съответствие с промени в Приложение №38 от Наредба № Н-18 XSD схема за услугата "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал.17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." и примерен XML е достъпна в интернет страницата на НАП.

 XSD схема за подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18 и примерен XML

Във връзка с изменения в Приложение №38 от Наредба № Н-18, влизащи в сила от 26.02.2021 г., е променена XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл, съобщават от НАП. Файлът заедно с примерен XML е публикуван на 6 юни 2022 г. в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката „Програмни продукти“ ⇒ „Спецификация за подаване на данни“ ⇒„Електронни магазини“.

Промяната във въпросното приложение, повод за актуализацията на XSD схемата, е обнародвана в бр.17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. редакцията е разписана в § 38 и гласи: 

§ 38. В приложение № 38 в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред „Наименование на домейна на електронния магазин“ в колона „Поле“ думите „Наименование на домейна“ се заменят с „Уеб адрес“.

2. На ред „Номер на документа по чл. 52о, ал. 1, т. 1“ в колона „Задължителен“ думата „да“ се заменя с „не“, а в колона „Забележка“ се добавя „Попълва се задължително, когато за продажбата е издаден документ по чл. 52о, ал. 1, т. 1.“

3. На ред „Начин на плащане на поръчка № 1“ в колона „Номенклатура“ се правят следните допълнения:

а) в т. 5 накрая се добавя „вид плащане, неизискващо издаване на фискален бон извън посочените в т. 1 – 4“;

б) създава се т. 6:

„6. плащане, отразено с фискален бон.“

4. На ред „Идентификатор на доставчика на платежни услуги“ в колона „Забележка“ след думите „идентификационен номер за данъчни цели или друг“ се поставя запетая и се добавя „както и наименование на доставчика на платежни услуги“.

XSD схемата и примерен XML файл и в прикачения файл по-долу.

Източник: НАП