Вие сте тук

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.

В публикуваното в интернет страницата на НАП резюме на новостите в данъчното и осигурителното законодателство, влизащи в сила от 1 януари 2016 г., е са обобщени и на промените в ЗДДФЛ.

По-долу е цитирана информацията на приходната агенция относно измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.


Промени в обхвата на необлагаемите доходи (чл. 13, ал. 1, т. 28 и чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ). С приетата нова разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ не са облагаеми средствата, получени по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. С промяната в чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ окончателен данък за доходите от доброволно осигуряване и застраховане, в случаите по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, не се дължи в частта, съответстваща на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 от закона или по чл. 24, ал. 2, т. 12 от закона.

Промени при формирането на годишните данъчни основи (чл. 30, 32, 34, и 36 от ЗДДФЛ). Направените промени са свързани с формирането на годишните данъчни основи за доходите от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от прехвърляне на права или имущество и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. След промяната при определянето на годишните данъчни основи за тези доходи от съответния облагаем доход, придобит през данъчната година, се приспадат вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, когато този облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Въвежда се авансово облагане за паричните доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (чл. 44а от ЗДДФЛ). С новата регламентация се предвижда авансово облагане за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.), когато платецът на тези доходи е предприятие или самоосигуряващо се лице. 


*Форматиранията в текста са запазени без промяна и са на авторите на публикацията в интернет страницата на приходната агенция.

Източник: НАП