Вие сте тук

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2016 г. на множество промени в данъчното и осигурителното законодателство НАП публикува в интернет страницата си резюме на новостите в нормативните актове.

По-долу са цитирани обобщенията на приходната агенция относно измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.


Променят се правилата за ползване на данъчно облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие (чл. 91, нова ал. 2; чл. 171, нова ал. 3; чл. 172, нова ал. 3; чл. 173, ал. 1, 4 и 5; чл. 182, ал. 1, т. 1 и 4; чл. 183, ал. 1, нови ал. 4 и 5; чл. 184, т. 1; чл. 185; чл. 189 и нов чл. 189в от ЗКПО). Данъчно задължените лица подават до Българската агенция за инвестиции  (БАИ) формуляр за кандидатстване за помощ по образец най-късно преди началото на работата по проекта за първоначална инвестиция. БАИ ще извършва оценка на формуляра за кандидатстване за помощ, ще проверява дали са спазени всички условия в ЗКПО и ще издава заповед за предоставяне на помощта.

В заповедта за отпускане на помощта се определя максималният интензитет на помощта и размерът на помощта за всеки проект. Впоследствие НАП ще проверява дали е спазена заповедта на БАИ и дали фактически са спазени условията на ЗКПО за ползване на данъчното облекчение.

За да се ползва преотстъпване на данък за 2015 г., формулярът следва да е подаден в БАИ в периода от 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г. и БАИ да е издала заповед до 31.03.2016 г.

Промяна в данъчното третиране на разпределени дивиденти (чл. 27, ал. 2, нова т. 3 и чл. 47а, ал. 4, нова т. 4 от ЗКПО). Промяната е в изпълнение на Директива (ЕС) 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 - ще се признават за данъчни цели начислените приходи в резултат на разпределение на суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице.

Допълва се определението за “разпореждане с финансови инструменти" (§ 1, т. 21, б. „а“ от ДР на ЗКПО). Сделките с държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, ще се ползват от същия данъчен режим, предвиден в ЗКПО по отношение на сделките с други  видове финансови инструменти, извършени на регулиран пазар.

Променя се определението за “юрисдикции с преференциален данъчен режим” (§ 1, т. 64 от ДР на ЗКПО). В ЗКПО се заложени критериите за определяне на дадена държава/територия като юрисдикция с преференциален данъчен режим, а поименният списък се утвърждава от министъра на финансите и се обнародва в „Държавен вестник“ (вж. ДВ, бр. 102/29.12.2015 г.)


*Форматиранията в текста са запазени без промяна и са на авторите на публикацията в интернет страницата на приходната агенция.

Източник: НАП