Вие сте тук

Работодателите трябва да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

Работодателите трябва да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

С промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, влизащи в сила от 01.04.2017 г., за работодателите възниква задължение да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице, за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

От НАП информират, че срокът за деклариране на кода по ЕКАТТЕ е 31.10.2017 г. 

От НАП разясняват още, че от 1 април 2017 г. освен промяната в образците на уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ и чл. 123 от КТ и спецификацията на входните файлове с данни от тези уведомления, са в сила и следните регламенти:

  • Файлове, отговарящи на стария формат, включително и при подаване на уведомления за прекратяване на трудов договор няма да се приемат от ИС на НАП, включително чрез електронната услуга на НАП. 
  • Всяко подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ за сключен трудов договор и/или допълнително споразумение следва да съдържа информация за код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице. 
  • При всяка промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ, работодателят е задължен да подаде ново уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, с което да декларира новия код по ЕКАТТЕ, като в поле „тип на документа“ се посочва 2. Срокът за подаване на уведомлението е тридневен, считано от датата на промяна на работното място. 
  • В случаите, когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, в поле 15 от уведомлението се попълва код "00000".
  • Не се подава уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ с променен код по ЕКАТТЕ в случаите на промяната на работното място при командироване.
  • В случаите, когато едно лице има сключени повече от един трудов договор с един работодател,  работодателят следва да посочи кода по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице, за всеки един от договорите, чрез подаване на отделни уведомления с посочен „тип на документа“ - 2, във всяко от които трябва да се посочи код по ЕКАТТЕ.
  • При промяна на работодател в уведомлението по чл. 123 от КТ, подавано от новия работодател, за всяко едно от лицата задължително следва да се посочи съответния код по ЕКАТТЕ на населеното място, където лицето ще изпълнява трудовите си задължения при новия работодател.
  • Корекцията на грешно деклариран код по ЕКАТТЕ в подадени уведомления по чл. 62, ал.5 от КТ се извършва по съществуващия към момента ред за корекция на код по НКПД и код по КИД.
  • При необходимост от корекция на някои от ключовите полета (БУЛСТАТ, ЕГН, Тип на документа, Основание на договора, Дата на договора), трябва да се подаде първо “заличаване” на съществуващия запис (Код корекция = 2), а коректните данни да се подадат като “редовни” (Код корекция = 0).
  • Корекцията на грешно деклариран код по ЕКАТТЕ в подадени уведомления по чл. 123 от КТ е допустима само в случаите, при които при подаване на уведомление по чл. 123 е сгрешен код по ЕКАТТЕ. В този случай се подава „код корекция“ 1 с верния код по ЕКАТТЕ само за лицето/лицата , за които е допусната грешка. Всяка промяна на населеното място, където е работното място на лицето, след датата на смяна на работодателя, се декларира с уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ съгласно гореописания ред. При необходимост от корекция на всяко друго поле в уведомлението по чл. 123 от КТ следва да се подаде първо “заличаване” на съществуващите записи (Код корекция = 2), а коректните данни да се подадат като “редовни” (Код корекция = 0).

От приходната агенция обръщат внимание, че когато за сключен преди 1 април 2017 г. договор се наложи подаване на уведомление за промяна и все още не е деклариран кодът по ЕКАТТЕ, работодателят може да изпълни и двете задължения едновременно с едно уведомление. 

Направено е и уточнение, че не се изпраща уведомление за прекратени към датата на деклариране трудови договори. 

Във връзка със задължението за деклариране на код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в сила от 01.04.2017 г. е актуализиран и програмният продукт "Трудови договори". Обновената версия може да бъде изтеглена и от линка по-долу:


Източник: НАП