Вие сте тук

С 20% по-ниска глоба при плащане в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление от НАП

Съгласно нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания при плащане в 14-дневен срок от връчване на наказателно постановление, наложената от НАП глоба или имуществена санкция може да бъде намалена с 20%. 

С 20% по-ниска глоба при плащане в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление от НАП

От приходната агенция разясняват в становище последиците от промените в административнонаказателното производство, в сила от 23 декември 2021 г., произтичащи от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2020 г.) по отношение на актовете, издавани органите по приходите и публичните изпълнители в НАП и действията относно отразяването им в информационните системи на НАП, включително и погасяване на задълженията, произтичащи от издадените актове.

Съгласно новите правила нарушители, които не желаят да обжалват наложената им от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 % от нейния размер. За да се възползват от правото да платят с 20% по-малко, лицата трябва да подадат заявление по образец и да внесат дължимата сума в 14-дневен срок по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. 

Намаленият размер на глобата или имуществената санкция може да бъде заплатен в двуседмичния срок от връчване на наказателното постановление, издадено:

  • след 22.12.2021 г.;
  • преди тази дата, в случай че двете седмици от връчването не са изтекли към 23.12.2021 г. 

Пълният текст на становището на НАП и образец на заявление са достъпни в интернет страницата на приходната агенция, както и като прикачени файлове по-долу.

Източник: НАП