Вие сте тук

Самоосигуряващите се лица променят вида на осигуряването си до края на януари

Самоосигуряващите се лица променят вида на осигуряването си до края на януари

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. 

В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите на прекъсване и възобновяване на дейността или започване на нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице (чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ). Дефиницията, която е дадена в КСО, определя като самоосигуряващо се физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка ( Чл. 5. ал.2). Това са лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, както и земеделските производители и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО). 

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ). Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. От НАП напомнят, че самоосигуряващите се лица могат да изберат да се осигуряват за всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) като внасят осигурителна вноска на по-висок процент или само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче те нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Ежемесечните вноски могат да се внасят върху избран доход, чийто размер трябва да бъде не по-малък от минималния и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Видът на осигуряването се заявява от самоосигуряващите се лица чрез подаване на декларация по утвърден образец, в компетентната ТД на НАП в седем дневен срок от започването или възобновяването на трудовата дейност. Ако тази декларация не е подадена в 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя  за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година, информират от приходната агенция.


Източник: НОИНАП