Вие сте тук

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат до 30 април декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат до 30 април декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"
1

Ако вие сте самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, то имате задължението да подадете до 30 април Декларация образец № 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Тази декларация се подава еднократно и в нея се отразяват дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната. 

Формулярът може да бъде представен в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Електронният носител се връща след приемането на информацията. Самоосигуряващите се лица могат да подадат декларацията и с ПИК, издаден от НАП.

По-долу са цитирани указанията за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" (според текста на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица). Форматиранията в текста ще насочат вниманието ви към инструкциите, пряко касаещи самоосигуряващите се лица.


Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" 

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП

2. Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност

3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция: - 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса; - 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса. 

4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице. 

5. Телефон - попълва се телефон за връзка със задълженото лице. 

6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка със задълженото лице. 

7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. 

Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение. 

8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане: 

а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:

1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

2 - Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

3 - Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

4 - За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение. 

Забележка: Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

5 - Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност. 

Забележка: Код 5 се попълва и за: - дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност; - дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване; - дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5). 

Забележка. Код 6 се попълва и за: - дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване; - дължимите осигурителни вноски върху изплатените гарантирани вземания; 

б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:

8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица , както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

9 - за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за съответната година. 

9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ. За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът. 

10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година

11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения. 

12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или фонд "Пенсии" за лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. 

13. Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или фонд "Пенсии" за лицата по чл. 4в, ал. 1 КСО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. 

14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година

15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.) 

17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

Забележки: 

1. В поле 16 - данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. 2. В поле 17 - данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. 

3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. 

4. Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 - 15 и т. 17 не се попълват.

18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата: - 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени; - датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени; - датата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията за допълнителни доходи от трудова дейност, декларирани с код за вид плащане 6; - последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; - датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г. (Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.) 

Забележки: За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.) Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът. Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа. Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски върху изплатените гарантирани вземания, в т. 18 се попълва датата, на която са изплатени вземанията. Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.


Формуляр за Декларация образец 6  може да бъде изтеглен от тук:

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”

Важно! 

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица:

Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година, и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Размерът на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите, върху които се дължат осигурителни вноски, и тези, върху които са внесени вноските. (чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 2, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).

Окончателният размер на осигурителния доход за 2015 г. ще се установи въз основа на данните, декларирани до 30.04.2016 г. в справката към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2015 г. При деклариран по-висок осигурителен доход от авансовия доход, върху който са внасяни авансово през годината осигурителните вноски, лицето дължи довнасяне на вноски върху разликата в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация ( промяната в чл. 6, ал. 9 от КСО е в сила от 01.01.2016 г.).


Източник: НАП, НОИ