Вие сте тук

Спецификация на входните файлове за Декларация обр. № 1, валидна от 1 януари 2015 г.

Спецификация на входните файлове за Декларация обр. № 1, валидна от 1 януари 2015 г.

В рубриката Програмни продукти в интенет страницата на НАП е публикувана новата спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от Декларация образец № 1  "Данни за осигуреното лице", валидна от 01. 01. 2015 г.

Формулирани са следните изисквания към съдържанието:

 • Файлът носи наименованието EMPL2015.TXT.
 • Всички суми са винаги само положителни.
 • Полетата се отделят едно от друго със запетая.
 • Полетата от тип Number в случаите, в които нямат стойности, задължително трябва да бъдат попълнени във файловия формат с 0.
 • Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички (“). Например:”ПЕТРОВ”. В текста на текстовите полета не се допускат двойни кавички и запетаи. Текстът се записва само с главни букви и символи на кирилица. 
 • В един файл не могат да се подават данни за Декларация обр.№1 за членове на осигурителна каса и за осигурени лица, за които осигурителната каса е осигурител.
 • Не се допуска въвеждането в един файл на Декларации обр. №1 с  код корекция 0 и код корекция 1 за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен. Това условие се прилага за всички години.
 • Допуска се въвеждането в един файл на Декларации обр. №1 с код корекция 0 и  код корекция 8 за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен. Това условие се прилага за всички години.
 • Допуска се въвеждането в един файл на повече от една Декларация обр. №1 по отношение на код корекция за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от НАП, код на задълженото лице, месец, година и вид осигурен, само когато са с код корекция 0. Това условие се прилага за всички години.
 • При корекция или заличаване на данни за Декларация обр. №1  трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от декларацията: месец, година, код на задълженото лице, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер и вид осигурен. Това условие следва да се прилага за всички години.
 • Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26) или 1А).
 • Всеки запис завършва с  CR и LF (CHR(13)+CHR(10)).
 • Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).

Текстът на документа може да бъде намерен в рубриката Програмни продукти/Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, както и като прикачен файл за изтегляне по-долу.

Като прикачен файл можете да видите и Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, публикувани в брой: 100, от дата 5.12.2014 г. на Държавен вестник.


Източник: НАП