Справки-декларации по ДДС се подават само по електронен път

Справки-декларации по ДДС се подават само по електронен път

От приходната агенция напомнят за няколко ключови промени в ЗДДС в сила от 1 януари 2018 г., сред които е задължителното подаване на месечните справки-декларации по ДДС само по електронен път.

Изискването важи и за декемврийските ДДС-декларации, които заедно с дневниците за покупки и продажби трябва да бъдат предоставени онлайн в НАП до 15 януари.

По данни на данъчната администрация към момента 99% от фирмите се възползват от електронното деклариране на ДДС и задължението ще е новост за едва 1% от предприятията в България.

От приходната агенция уточняват, че новият режим на Закона за данък върху добавената стойност предвижда изключение от правилото за електронно подаване на ДДС документите за наследници или заветници при смърт на физическо лице – едноличен търговец, както и в някои други редки случаи (чл. 126, ал. 4, 7 и 8 от ЗДДС). Лицата, които са прекратили регистрацията си по ДДС през декемри 2017 г. и до момента на дерегистрация не са подавали декларациите си електронно, подавават документите за последния данъчен период на хартиен и на технически носител в компетентната териториална дирекция на НАП.

Други важни промени в сила от началото на 2018 г.:

Срокът за подаване на заявление при възникване на основание за регистрация по ЗДДС е съкратен от 14-дневен на 7-дневен. Ако прагът от 50 000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС е 7 дни от датата, на която е достигнат оборотът.

От НАП обобщават още, че при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, дерегидстрацията ще се извърши служебно от органите по приходите.

Повече вижте тук: Промени в ЗДДС за 2018 г.


Източник: НАП