Вие сте тук

Становище на НАП коментира промените в Наредба № Н-13, обнародвани в ДВ на 5 февруари 2021 г.

НАП публикува становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.).

Становище на НАП коментира промените в Наредба № Н-13 от 5 февруари 2021 г.

От Приходната агенция публикуваха в интернет страницата си становище във връзка с направените промени в Наредба № Н-13, които бяха обнародвани в бр.10 на Държавен вестник на 05.02.2021 г. 

В документа са обобщени измененията в подзаконовия нормативен акт, съгласно които: 

  • отпада изискването декларация обр. № 7 на хартиен носител да се подава само в компетентната ТД на НАП и се създава възможност самоосигуряващите се лица по смисъла на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване да подават декларацията в ТД на НАП по свой избор;
  • декларация обр. №6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, се подава до 30 април, с изключение на следните самоосигуряващи се лица: ► които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци; ► физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

За тези лица срокът за подаване на въпросната декларация е до 30 юни.

  • в декларация обр. №1, приложение №1 към чл. към чл. 2, ал. 1 на наредбата е създадена възможност в полето на т. 13 (Код за сумирано изчисляване на работното време) да се въвеждат данни за период до 12 месеца на сумирано изчисляване на работното време, по отношение на работниците и служителите, за които съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда е установен този начин за отчитане на работното време (в становището е посочен пример);
  • от 1 януари 2021 г. отпада полето на т. 15.1. (Код за прекратяване на осигуряването) и за месеците след тази дата не се подават данни с декларация обр. №1 за основанието за прекратяване на осигуряването.

Пълният текст на становището е достъпен в рубриката Законодателство » Осигуряване » Становища, указания, инструкции 2021 г., както и в прикачения файл по-долу.

Източник: НАП