Вие сте тук

Становище относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 , влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Становище относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 , влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Становището на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. в ДВ. бр. 100 от .2014 г.) е публикувано в интернет страницата на агенцията, в рубрика ОСИГУРЯВАНЕ/Становища и указания.

В документа са направени разяснения относно ключовите промени в цитираната по-горе наредба, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.:

  • Допълнение в чл.2а от наредбата предвижда възможност за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване при наличие на няколко публични задължения за държавното обществено осигуряване, да заявяват кои задължения за осигурителни вноски погасяват. Това ще става с подаване на приложение № 10 към чл. 2а.
  • В чл. 3, ал. 1 от наредбата е създадена т. 6. Разпоредбата предоставя възможност декларация образец № 1 да бъде подадена от наследниците, когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларацията за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, б. „а“. Дадени са разяснения за реда на подаване на декларацията.
  • С новата ал. 4 на чл. 6 на наредбата се създава възможност за подаване на данни чрез персонален идентификационен код, издаден от НАП.
  • В ал. 11 на чл. 6а е направено допълнение, с което се предоставя възможност на самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО и работодателите, за данъка по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, с разрешение на НАП, да коригират Декларация обр. № 6, след като е изтекъл срокът за подаването й.

Становището относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 дава и подробни разяснения относно промените във формата и указанията за попълване на Декларация обр. № 1 (приложение № 1 към наредбата). Специално внимание е отделено на особеностите при попълване на съответните графи за случаите на сумирано изчисляване на работното време. 

Във връзка с указанията за попълване на Декларация обр. № 6 (приложение № 4 към наредбата) са разяснени променените, които са направени в забележките след т. 18. 

Пълният текст на документа може да бъде изтеглен от сайта на Национална агенция за приходите и в прикачения файл по-долу.


Източник: НАП