Вие сте тук

Удържането на авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г. е при изрично заявено желание

Удържането на авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г. е при изрично заявено желание

От приходната агенция напомнят, че след промените в ЗДДФЛ, влизащи в сила в началото на 2015 г., за да бъде удържан авансов данък на физическите лица за четвъртото тримесечие на годината, те трябва задължително да декларират желанието си пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през този период им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност. 

От НАП обръщат внимание, че при липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица законът не предвижда да бъде удържан авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено в новия образец на сметка за изплатени суми. Бланката може да бъде изтеглена от интернет страницата на приходната агенция, където е публикуван обновеният ѝ вариант (заедно с новите образци на Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 (Образец № 1) и Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 (Образец № 2)), както и от прикачения по-долу файл. За да заявят желанието си за удържане на данък, физическите лица трябва да отбележат “да“ в точка 2 от Част „ Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице“.

Другото полезно напомняне от страна на данъчната администрация е по повод задължението на фирмите и самоосигуряващите се лица, изплащащи на физически лица доходи извън тези по трудов договор, да удържат и декларират данъци в определените от нормативните разпоредби срокове. Авансовият данък за доходите от наем и от друга стопанска дейност, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2015 г., се декларира в срок до 31 октомври 2015 г.Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък. 

От НАП поясняват, че Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица ( върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.


Източник: НАП