Вие сте тук

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО

От НАП информират, че утвърден нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.  Предстои да бъде обнародван и в Държавен вестник. 

В указанията за попълване е уточнено, че декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови вноски при условията и по реда на ЗКПО. 

Във формуляра са изброени и случаите, при които се подава Декларация по чл. 88 от ЗКПО и по чл.87а, ал.2 и 3 от ЗКПО:

  • когато данъчно задължените лица считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък – в този случай се отбелязва т. 1 или т. 2 от част І и се попълва справка 1 от част ІІІ;
  • от приемащи дружества, когато след преобразуването се променя размерът на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски – в този случай се отбелязва т. 3 от част ІІ и се попълва справка 1 от част ІІІ;
  • от новоучредени в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването – в този случай се отбелязва т. 4 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ;
  • от новоучредени дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването – в този случай се отбелязва т. 5 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ;
  • от данъчно задължени лица, които на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са освободени от извършване на авансови вноски, но след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година са решили да се възползват от възможността да приложат ал. 3 на чл. 83 – в този случай се отбелязва т. 6 от част ІІ и се попълва справка 2 от част ІІІ.

Относно сроковете за подаване на декларацията е уточнено, че когато се декларират промени на авансовите вноски, няма срок за, но промените на авансовите вноски се ползват едва след подаването. 

За новоучредените в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването, декларацията се подава в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска.

За новоучредените дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването, декларацията се подава в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска. 

За приемащи в резултат на преобразуване дружества, когато след преобразуването се променя размерът на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата месечна/тримесечна авансова вноска след преобразуването.

Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на приходната агенция, както и от прикачения по-долу файл. 


Източник: НАП