Вие сте тук

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от Европейската комисия

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от ЕК

Ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са възможни само след постановяване на положително решение от Европейската комисия. 

От Националната агенция за приходите напомнят, че разпоредбите на данъчното законодателство ограничават правото за прилагане на редица данъчни облекчения преди да бъде получено положително решение от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи и Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г. Това правило се отнася до ползването на данъчните облекчения по чл.189б от ЗКПО (данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители), по чл. 184 от ЗКПО (за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната) при условията на чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие) и чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (за земеделски производители). Регламентирано е в преходните и заключителни разпоредби на двата закона, които гласят:

§ 17 от ПЗР на ЗКПО: Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

§ 15 от ПЗР на ЗКПО: Данъчното облекчение по чл. 184, за което министърът на финансите е уведомил Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо държавна помощ за регионално развитие, влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. След постановяване на положително решение от Европейската комисия министърът на финансите не следва да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184, с изключение на тези, извършващи големи инвестиционни проекти по чл. 189.

§ 13 от ПЗР на ЗДДФЛ: Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

От НАП поясняват, че към момента все още няма получено положително становище от ЕК. Срокът, в който се очаква такова, е до 31 март 2015 г.


Източник: НАП