Вие сте тук

Здравни осигуровки на осигуряващи и самоосигуряващи се лица

Здравни осигуровки на осигуряващи и самоосигуряващи се лица

Ежемесечното внасяне на здравни осигуровки е рагламентирано със Закона за здравното осигуряване, като за целите на задължителното здравно осигуряване качеството „осигурено лице” се  придобива задължително по силата на закона и няма връзка с полагането на трудова дейност. 

Това на практика означава, че здравноосигурителни вноски се дължат както от осигуряващите - физически или юридически лица, които плащат изцяло или частично здравноосигурителна вноска или премия за трето лице, така и от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО. Самоосигуряващите се лица, както и осигуряващите, са задължени да предоставят периодично данни в НАП.

За своя сметка внасят здравни осигуровки и:

 • безработните, които не получават обезщетение за безработица;
 • студентите във висши училища, които не са редовна форма на обучение независимо от тяхната възраст, както и тези редовна форма на обучение над 26 - годишна възраст;
 • докторантите, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст;
 • ученици, навършили 18-годишна възраст - за периода от завършване на средното им образование до записването им във висше учебно заведение или до започване на работа;
 • лице, наето по „граждански договор“ (без трудово правоотношение), ако не е осигурено на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.
 • морските лица.

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Той се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК.  За 2015 г. е 8 %.

За 2015 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:

 • 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
 • 4,8 на сто за сметка на осигуряващия.

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер 8 на сто за 2015г. В таблица в прикачените файлове може да бъде разгледана информацията за размера и разпределението на осигурителните вноски. Размерът на осигурителния доход е определен със  Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г..

Безработните лица, които не получават обезщетение и трябва сами да плащат своите вноски, дължът не по-малко от 16,80 лв. на месец. Важно е да се отбележи, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП, безработните трябва да подадат Декларация образец 7. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако сте в това качество от 1 март  и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 април трябва да подадете Декларация образец 7. В този срок трябва да се плати и дължимата вноска, но след като вече е подадена Декларация бразец 7. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. 

Лицата, които  плащат  здравноосигурителна вноска за себе си, внасят дължимата сума по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния си адрес чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето. 

Здравноосигурителните вноски се плащат:

 • по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.
 • с пощенски запис;
 • по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски.

До 25-то число на месеца трябва да бъдат внесени осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване. 

Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: