Вие сте тук

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

До края на декември регистрираните земеделски стопани могат да изберат дали доходите от дейността им през 2016 г. да се облагат по реда,  предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа). 

Земеделците имат възможност да упражнят правото си на избор чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. След като изберат облагане по реда за ЕТ, то трябва да бъде прилагано за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години, уточняват от приходната агенция. Декларацията се подава еднократно и важи за целия петгодишен период, през който лицето е избрало да се облага по реда, предвиден за едноличните търговци. 

Земеделските стопани могат да подадат декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ до 31 декември 2015 г. лично или чрез упълномощен представител. Образецът се предоставя в офиса на НАП по постоянен адрес или чрез пощенски оператор.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: