Вие сте тук

Какви типове ERP системи се предлагат на българския пазар

Какви типове ERP системи се предлагат на българския пазар

ERP e абревиатура за Enterprise Resource Planning или ERP системите са предназначени най-общо казано за планиране на ресурсите на предприятието. 

Това включва проследяване и управление движението на стоковите и парични потоци – доставки, следене на наличности, продажби, включително тенденции при продажбите (най-продавани и залежаващи артикули), наличие на парични средства, управление на разплащанията и събиране на дългове, производствени процеси и всички останали бизнес процеси. 

Важна част от всяка ERP система са CRM функционалностите за управление отношенията с клиенти и доставчици, както и BI частта, включваща интелигентни бизнес анализи при проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI).

Под наименованието „ERP система“ в България се предлагат различни  класове софтуерни решения, предназначени за различни типове фирми. Изборът на подходящ клас софтуер зависи от потребностите на конкретния бизнес. 

Първият клас включва решения с фиксирана функционалност – получавате софтуера такъв, какъвто е, без възможност за промени или допълнения. Подходящ е за фирми, които нямат собствени, специфични правила на работа и лесно могат да се адаптират към ползването на решение тип конфекция. Тъй като това е готов софтуерен продукт разходите по придобиването му са свързани с цена за софтуерен лиценз в среден порядък между 200 лв. и 400 лв., евентуално разходи за инсталация и обучение. Типично тези решения се препродават чрез дистрибуторска мрежа в страната, могат да бъдат закупени от дистрибутори на касови апарати или на компютърна техника. Голяма част са налични и като софтуер под наем при заплащане на такси за ползване на месечна база. Основното предимство на софтуера от този клас е ниската цена, недостатъкът е невъзможността за надграждане на системата и бързото „отесняване“ на решението при разрастване на бизнеса. 

Следващият клас решения се характеризират с обширен функционален обхват – такъв, какъвто се очаква от една ERP система по дефиниция, плюс възможността наличната функционалност да се ползва по повече от един начин посредством настройки в системата. Именно поради различните възможности и опции за опериране подобна система не може да се закупи „от рафта“ като готов продукт, а подлежи на внедряване. Не се разпространява от търговци, а от специализирани компании с нужния капацитет от консултанти и ERP внедрители. В този сегмент оперират преобладаващата част от доставчиците на ERP системи - както български разработчици, така и интегратори на адаптирани чуждестранни решения. 

В хода на внедряването консултантът подробно анализира как работи клиентската организация, за да може да настрои ERP системата по оптимално подходящия начин. Голямата полза от всяко едно внедряване е, че при одита на наличните бизнес процеси, и в зависимост от опита и познанията за добрите практики на конкретния консултант, може да се постигне значително подобрение и оптимизация в организацията и начина на работа на фирмата. 

При този и по-високите класове решения разходите за придобиване на системата включват освен цена на софтуерни лицензи и консултантски услуги по предварителен анализ и адаптация на софтуерните приложения към изискванията на клиента. Ценовият порядък тук е от 500 лв. за лиценз и разходи по внедряване средно около 2-5 и нагоре хиляди лева. 

Въпреки големият брой функционални възможности този клас ERP системи все пак са с лимитирани възможности. Често производителите на решенията са склонни да добавят нови функционалности и още варианти за ползване. Тези изменения засягат самия софтуер, тъй като се правят в ядрото му и са еднакви за всички потребители. Влизат в новата версия на системата и се получават от всички останали текущи и нови клиенти. Основният недостатък е, че ако исканото изменение е твърде специфично и не може да намери универсално приложение за всички останали – „в общия случай“ – то просто не може да бъде реализирано или се прави със значителни компромиси.

Ето тук идват още по-високият клас ERP системи, които съдържат в себе си специализирани инструменти за реализиране на допълнителни функционалности, които не са били предвидени първоначално в ядрото на системата. Това означава, че ERP системата може да се адаптира към нуждите на конкретния клиент, но с инструментариума на самата система, а не чрез промени в софтуерната й архитектура и засягане на всички останали потребители. 

Пример за типична доработка е направата на изцяло поръчкова справка. Често се изисква и автоматизация на характерна за дадена фирма дейност, когато стъпките вместо да се извършват ръчно биха могли да се правят чрез софтуера. Точно поради спецификата на тези процеси не съществува готово решение, което да покрива всички изисквания. Чрез внедряване на висок клас ERP система, която осигурява подобни бизнес оптимизации се пести време и значително се облекчава работата на крайните потребители. 

Тъй като това са доста по-сложни системи, които изискват специализирани познания и квалификация на консултантите, цената на лицензите и на услугите са по-високи, но резултатът е внедряване на поръчкова система, без изброените вече недостатъци. 

Ценовият диапазон в този клас е изключително широк и зависи както от характеристиките и възможностите на предлаганите решения, така и от това дали ERP доставчика е местна компания, която работи за българския пазар или е някоя от международните компании, в които разходите са съвсем различни.  В най-ниския ценови обхват цената на софтуерен лиценз започва от 1000 лв., а цената на консултантските услуги от 10 – 20 хиляди лева. 

Преди да се пристъпи към избор на ERP система е добре всяка компания да оцени собствената си организация и ресурси. Да се прецени дали това е ново стартиращ бизнес, който цели с минимални средства да закупи софтуер за управление на доставки и продажби. Дали фирмата е по-голяма, но поради ограничен бюджет се спира на решение от среден клас с многобройни, но все пак ограничени  възможности. Ако компанията има високи изисквания, мениджърският състав е оценил предимствата от софтуерна оптимизация на специфични бизнес процеси - то съответно би инвестирала в по-скъп клас система.  За големите предприятия, както и при международни корпорации, които работят с международни стандарти са решенията на големите международни ERP вендори.

През последните няколко години трайно се наблюдава тенденцията към повишаване изискванията към софтуерните системи за управление на бизнеса в България. Причината е, че за изминалите 20 години голяма част от фирмите излязоха от „гаражните“ мащаби на микро бизнеса, развиха дейността си, а от там и сложността на своята организация. Ето защо все по-малко се търсят решения от типа конфекция, а се предпочитат ERP системи, които предлагат възможност за адаптация към изискванията на бизнеса. 

Все повече се осъзнава фактът, че софтуер за управление на бизнеса не се избира по цена, а според предлаганите ползи и възможна бизнес оптимизация. 

Всяка компания сама трябва да реши дали избира ERP система според текущото си състояние и размер или инвестира в по-висок клас решение спрямо състоянието и размера, които иска да достигне. 

* Настоящето изложение се базари на опита и дългогодишните наблюдения върху развитието на пазара на ERP системи в България на Селматик ЕООД и не претендира да е изчерпателно пазарно проучване. 


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ