Вие сте тук

Разлика между ERP и счетоводен софтуер

Разлика между ERP и счетоводен софтуер

Системите от типа „счетоводен софтуер” нямат управленски функции – те са насочени към обслужване на данъчната отчетност на фирмата. Към данъчната отчетност следва да се причислят всички външни лица, на които фирмата трябва да дава отчети – държава, акционери и т.н.

Системите от този вид понякога имат модул за „склад”, като основната му насоченост е за отчитане на данъчното представяне на бизнеса. Поради тази му насоченост, модулът „Складово стопанство” често се оказва не достатъчно функционален за използване в оперативната дейност на фирмата.
Важно е да се отбележи една особеност на счетоводните програми. Поради пряката си насоченост към обслужване на счетоводната отчетност на фирмата, при условията на не-интеграция в единна фирмена система, те често работят по парадигма, при която счетоводните документи се явяват първични, а първичните документи – следствие. Тази парадигма е изключително удобна при използване в изолиран счетоводен отдел, в частност външна счетоводна къща. При този модел издаването например на данъчна фактура става, като се въведе нейното осчетоводяване и после се извика функцията „Отпечатай тази статия във вид на Фактура”. 

Забележка: При Интегрираните системи и ERP системите нещата са точно на обратно – въвеждат се първичните документи, а осчетоводяването е следствие, което първоначално стресира счетоводителите свикнали да работят по счетоводния модел.

При работа със счетоводна програма се изисква обслужване от квалифицирани счетоводители за въвеждането даже на най-обикновени фактури. Това не е проблем в един изолиран счетоводен отдел, но става сериозна пречка при опит за внедряване на подобна система за използване от другите отдели. Това е естествено, тъй като например един търговец очевидно няма желание да въвежда осчетоводявания за да направи една продажба. Поради тази си особеност счетоводните програми на практика е изключително трудно да прераснат в интегрирани системи, които да се използват от всички отдели на фирмата.

Източник:

http://erp.bg/Information/ERP_systems_questions_and_answers#b1548209-7956-672b-8827-ff0000ac09a0


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ