административно наказателно производство

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

За данъчни нарушения не се образува административно наказателно производство ако са изтекли две години от извършване на нарушението съгласно чл. 34 ЗАНН. С ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ...