ИС „Бизнес статистика”

Годишна отчетност за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2015 г. и 2016 г.

Всички предприятия в ликвидация или несъстоятелност попълват годишен отчет за дейността си.  Срокът, в който трябва да бъдат подадени отчетите за период през 2015 г., е 31 март 2016 г....

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. е необходимо да изготвят и подадат годишния си отчет за дейността до 31 март 2015 г. Годишният отчет се попълва и от всички...