чуждестранно физическо лице

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лице

Ако съдружникът, прехвърлящ възмездно дела си, е чуждестранно физическо лице, доходът е обект на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ и свързаните с нея разпоредби на чл. 37, ал....