Декларация образец № 3

Допълненията в Наредба № Н-8

С обнародваната в брой 38 на Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 се регламентира срокът, в който пенсионноосигурителните дружества подават в НАП декларация образец № 3 с...