патентни дейности

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Доходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за...