прехвърляне и продажби на търговски дружества

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

С обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник промени в текста на Търговския закон са регламентирани нови правила при вписване на прехвърляне на предприятие или дружествен дял.  В края на 2017...

Указание от Агенция по вписванията при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

Агенция по вписванията публикува указание в сайта си във връзка с новата нормативна уредба при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял, въведена с изменението в Търговския...

Промени в ДОПК, отнасящи се до прехвърляне на търговски дружества със задължения към бюджета

Промените на чл. 19 от ДОПК, влезли в сила от 04.08.2017г., предвиждат отговорност за неплатени данъци и осигуровки да носят мажоритарните собственици и съдружници, които към момента на...

Законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества подготва Министерство на правосъдието

Работна група, сформирана към Министерство на правосъдието, ще изготвя предложения за промени в Търговския закон, Правилника по вписвания и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и...