регистрация по ЗДДС

НАП публикува разяснения по прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

В становище 20-00-8/10.01.2020г. НАП разяснява разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за...

Становище на НАП относно прилагането на разпоредбите за регистрация по ЗДДС за неперсонифицирано дружество, създадено с договор, сключен под отлагателно условие

НАП публикува становище относно прилагането на на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие....

Начин на отчитане маржа за регистрация по ЗДДС за организатор на еднодневни екскурзии

Фирма организира еднодневни екскурзии в страната. Единствените разходи са за транспорт. Как фирмата да отчита маржа за регистриране по ЗДДС? Експерт на Портал Счетоводство дава следния...