Закон за концесиите

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ   В сила от 02.01.2018 г. Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ...