ИНБАЛАНС - София » Публикации

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Анализи и коментари | Януари 01, 2018

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г. В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна

Какви такси ще заплащат юридически лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията от 01.01.2018 г.?

Анализи и коментари | Декември 28, 2017

Какви такси ще заплащат юридически лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията от 01.01.2018 г.?

С Постановление № 270/08.12.2017 г. Министерски съвет определя таксите, които Агенция по вписванията ще събира от юридическите лица с нестопанска цел след 1 януари 2018 г. с оглед

Промени в ДОПК, отнасящи се до прехвърляне на търговски дружества със задължения към бюджета

Анализи и коментари | Септември 13, 2017

Промени в ДОПК, отнасящи се до прехвърляне на търговски дружества със задължения към бюджета

Промените на чл. 19 от ДОПК, влезли в сила от 04.08.2017г., предвиждат отговорност за неплатени данъци и осигуровки да носят мажоритарните собственици и съдружници, които към момента на

Какво трябва да съдържа пълномощното за разпореждане с имущество

Анализи и коментари | Май 25, 2017

Какво трябва да съдържа пълномощното за разпореждане с имущество

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? На този въпрос дава отговор Тълкувателно

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

Анализи и коментари | Април 10, 2017

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

В брой 8 от 24.1.2017 г. на Държавен вестник са публикувани изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които целят да защитят всички лица, които имат качеството „потребител”.

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаване

Анализи и коментари | Април 06, 2017

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаване

Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл.192,

Промени в Търговския закон относно нотариалното удостоверяване на документ

Анализи и коментари | Февруари 28, 2017

Промени в Търговския закон относно нотариалното удостоверяване на документ

От началото на 2017г. в Търговския закон влязоха в сила нови по-строги изисквания към фoрмата на редица решения на ръководните органи на дружествата с ограничена отговорност. Целта на

Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие

Анализи и коментари | Януари 17, 2017

Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие

Изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, ако взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години. Прекратяването

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

Анализи и коментари | Януари 10, 2017

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

В брой 74 на Държавен вестник от 2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. С последните изменения са предвидени промени в начина за

Репутацията на предприятието като счетоводен обект

Анализи и коментари | Декември 19, 2016

Репутацията на предприятието като счетоводен обект

Към момента приложимите счетоводни стандарти (СС 22 Отчитане на бизнескомбинации и МСФО 3 Бизнескомбинации) признават единствено външно създадената търговска репутация, възникнала в

Договор за франчайз - особеностите накратко

Анализи и коментари | Декември 07, 2016

Договор за франчайз - особеностите накратко

Договорът за франчайз спада към т. нар. "ненаименовани договори", чието съдържание и форма на сключване не е изрично установено със законови норми, като за него важат общите правила за

Електронна идентификация на физическите лица

Анализи и коментари | Декември 05, 2016

Електронна идентификация на физическите лица

От 21.11.2016 г. влезе в сила ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Този закон урежда обществените отношения, свързани с

Длъжен ли е работодателят да изплати първите три дни болничен при липса на необходимия осигурителен стаж?

Анализи и коментари | Ноември 28, 2016

Длъжен ли е работодателят да изплати първите три дни болничен при липса на необходимия осигурителен стаж?

Дължи ли се от работодателя обезщетение за първите три дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма шестмесечен осигурителен стаж? Все по-често работодателите се

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

Анализи и коментари | Ноември 23, 2016

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

За данъчни нарушения не се образува административно наказателно производство ако са изтекли две години от извършване на нарушението съгласно чл. 34 ЗАНН. С ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ

Допустимо ли е извършване на увеличение на капитала при ООД чрез внесени допълнителни парични вноски?

Анализи и коментари | Ноември 21, 2016

Допустимо ли е извършване на увеличение на капитала при ООД чрез внесени допълнителни парични вноски?

Допълнителните парични вноски се правят по решение на общото събрание само при определената от чл. 134, ал. 1 ТЗ цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. 

Новата правна уредба на електронната идентификация - резюме

Анализи и коментари | Юли 01, 2016

Новата правна уредба на електронната идентификация - резюме

Новата правна уредба на електронната идентификация е свързана с влизането в сила от 01.07.2016г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Анализи и коментари | Май 18, 2016

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Поради бързо разрастващия се сегмент на Игрите на късмета и нарастващия брой печеливши, идва и въпросът: Облагат ли се тези доходи, придобити през годината? Групите, които са заинтерисовани

Издаване на фактура при авансово плащане

Анализи и коментари | Април 27, 2016

Издаване на фактура при авансово плащане

Авансовото плащане по същество представлява плащане преди да е придобита дадена стока или преди да е получена дадена услуга. Кога трябва да бъде издадена фактура за него? Авансовото плащане

Ваучерите за храна – възможност за редуциране на разходите във фонд „Работна заплата”

Анализи и коментари | Април 19, 2016

Ваучерите за храна – възможност за редуциране на разходите във фонд „Работна заплата”

Ваучерите за храна - какви възможности предоставя нормативната уредба за намаляване на разходите във фонд „Работна заплата”? В бързо променящата се и несигурна икономическа обстановка се

Какво се променя в Наредба № Н-18

Анализи и коментари | Юни 19, 2015

Какво се променя в Наредба № Н-18

С обнародваните промени по отношение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройств в ДВ, бр. 44 от 16. 06. 2015 г. се