ББР с нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки

ББР с нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки

Българската банка за развитие ще сподея с търговските банки до 50 % от риска по отпускане на кредити на бизнес потребители съгласно нова инициатива, целяща осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет и експортния потенциал. 

От ББР съобщават, че към момента рамкови договори са подписани с Алианц БанкБългаро-американска кредитна банкаИнтернешънъл Асет БанкД БанкОбединена българска банкаЦентрална кооперативна банка и Юробанк България

Българската банка за развитие като партньор на търговските банки ще осигурява и финансиране за кредити по европейски програми и за реализация на проекти по фондовете на ЕС, информират от институцията. 

От новата инициатива за синдикирани бизнес кредити ще могат да се възползват юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители, общини. 

Бъдещото съфинансиране не е ограничено от предварително зададени параметри и партниращите си банки запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес. В програмата могат да се включат и чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем, уточняват от ББР.


Източник: ББР