Европейската централна банка с препоръки към проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Европейската централна банка с препоръки към проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

На 9 декември ЕЦБ представи своето становище относно проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

В него са отправени и редица забележки във връзка с нарушаване на принципи за институционалната и финансовата независимост на БНБ, както и за противоречия с европейското законодателство.

Една от препоръките, отправени от Европейската централна банка във връзка със забраната за парично финансиране чрез предоставяне на овърдрафти или други видове кредитни улеснения в полза на публичния сектор, включително да финансират задълженията на публичния сектор спрямо трети лица. В предложеният законопроект не са включени клаузи, уточняващи условията, при които може да се извърши единственото съвместимо със забраната финансиране от централната банка в полза на национална схема за гарантиране на депозити в кредитните институции. Такова е възможно в два случая - кредит в рамките на деня в съответствие с общите правила за предоставяне на такъв кредит от централната банка и краткосрочно спешно ликвидно финансиране в съответствие със строгите условия, установени в докладите на ЕЦБ за конвергенцията. Също така не е посочен и максималният срок на предоставения от БНБ кредит.

Другата ключова критика към законопроекта е относно нарушаването на институционалната и финансовата независимост на БНБ. Според становището на Европейската централна банка с предложения проект за изменение на  Закона за гарантиране на влоговете се възпрепятства инвестирането, управлението и отчитането на резервите, което е задача на БНБ по Закона за БНБ. Предвиденият в законопроекта кредит, който БНБ е длъжна да предостави на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, е с неуточнени размер и срок. В становището е подчертано, че "отпускането на подобен кредит може значително да ограничи финансовите средства в БНБ и нейните резерви, като по този начин се поставят под заплаха изпълнението на задачите на БНБ, свързани с Европейската система на централните банки, както и стабилността на валутния борд в България, а следователно и правомощието на БНБ да поддържа ценовата стабилност". 

ЕЦБ подкрепя изискването банките да плащат завишени годишни премийни вноски и да ги правят авансово, ако финансовите средства, с които разполага фондът, не са достатъчни, за да се изплатят на вложителите гарантираните суми по депозитите. Все пак като препоръка е изтъкнато, че тези мерки трябва да бъдат подложени на внимателна преценка с оглед на това, че могат да повлияят върху стабилността на кредитните институции и на банковия сектор.


Източник: БНБ