Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Независимо дали сте частно лице или търговска фирма, със сигурност в моментите, в които ви се е налагало да превеждате пари по банков път сте си задавали въпроса: "По какъв начин парите ми пристигат където искам? ".

В тази статия ще научите малко повече за най-използваните  банкови системи за валутни преводи, как работят  и колко струват.

Една от най-известните, разпространена в цял свят е SWIFT системата.

Тя е най-използваната глобално система за банково разплащане. Абревиатурата идва от английски език и означава "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", на български - Общност за глобална междубанкова финансова телекомуникация. Тази система осигурява мрежа между банките, която им позволява да изпращат и получават информация относно различните финансови операции от всяка точка на земята. SWIFT системата предлага също на финансовите институции специализиран софтуер, голяма част от който е предназначен за употреба в мрежата SWIFTNet Network, стандартизиран по ISO 9362 (стандарт за Идентификационните кодове на банките). Чрез този софтуер банковите програми могат да бъдат синхронизирани със SWIFT системата, като по този начин се осигурява надеждност и конфиденциалност. В тази система всяка банка има уникален идентификационен код, наречен SWIFT Код, който всъщност е старият BIC код, използван преди. Статистиката показва, че към 2015 година SWIFT методът на разплащане свързва повече от 11 000 финансови институции в над 200 страни, обменили помежду си средно над 15 милиона съобщения дневно. За справка, през 1995 година потокът на съобщенията е бил много по-малък - 2,4 милиона.

Като жители на Европа и Европейския съюз следва да обърнем внимание на двете европейски системи за банкови разплащания:

SEPA е абревиатура, означаваща "Single Euro Payment Area” - Единна европейска платежна зона. Тя обслужва най-вече страните от Европейския съюз. Целта на тази система е улесняването на електронните разплащания между страните в ЕС, като дава възможност на потребителите да извършват преводи към сметки на територията на Еврозоната, използвайки една и съща банкова сметка и еднакви платежни методи. Например хора, които имат банкова сметка в Еврозоната, независимо в коя банка, имат възможност да получават своята заплата в нея, без значение дали работят в чужбина. Търговски дружества също могат директно да изплащат заплати на своите служители със сметки в ЕС, като операциите по международния превод не се различават от тези, направени между местни сметки.  Важно е да се подчертае, че тази система позволява финансови операции само в евро валута. Към месец юли 2015 година SEPA включва всички 28 страни членки на Европейския съюз, членовете на Европейска асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ), Монако и Сан Марино.

По-новата и модерна система за разплащания е TARGET2.

Това е платежна система, чийто собственик и оператор е Евросистемата. Абревиатурата означава "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System”  - Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време. TARGET2 е водещата европейска платформа за обработка на големи транзакции и се използва както от централни, така и от търговски банки за плащания в евро в реално време, от което произлиза наименованието брутен сетълмент в реално време.

Какво е различното между  системите?

Банките, опериращи чрез SWIFT, комуникират помежду си посредством електронни съобщения, като банката, нареждаща превода, изпраща съобщение на банката получател, с което описва сумата и протоколните детайли, обуславящи превода. Важно е да се отбележи за тази система, че банките се намират в мрежа от малки групи, най-вече по географско местоположение. Комуникацията е от група в група и изключително рядко на ниво директно изпращач – получател. Затова всяка банка има банка кореспондент в някоя от групите, която от своя страна препраща превода. Понякога се случва един превод да мине през няколко кореспондентски банки, което в крайна сметка удължава времето и съответно увеличава и цената му. Тоест всеки допълнителен кореспондент таксува за извършената услуга или казано просто, колкото по-далеч, толкова по-скъпо. Времето за пристигане на превода обикновено е от 1 до 3 работни дни. Банката кореспондент има право да изиска допълнителни документи от вас чрез вашата банка, което също забавя превода. Разходите и таксите при тази система се калкулират чрез два компонента, определяни от обслужваща ви банка - твърда такса за SWIFT съобщение и комисиона върху превежданата сума. У нас тези два компонента варират според ценовите тарифи на банките: за SWIFT такса - от 10 EUR до 25 EUR; и за банкови комисиони - от 0,07% върху превежданата сума до 0.4% върху сумата.

За разлика от SWIFT системата, при SEPA банките не прибягват до съобщения, както и до услугите на кореспонденти. SEPA е единна система, която директно свързва финансовите институции в Европейския съюз помежду им. Обобщено това означава, че информацията от банката, нареждаща трансфера, директно се изпраща до банката получател без излишни забавяния. Обикновено времето за пристигане на превода е в рамките на 1 работен ден.  Цената на СЕПА превод е средно 5 евро на сметка на изпращач, т.е. твърда такса без комисионен процент.

Методите на TARGET2 системата за разплащане наподобяват тези на SEPA, като приликите между тях са основно в архитектурата на системите. TARGET2 също като SEPA е единна разплащателна платформа, с разликата, че в TARGET2 наредените преводи се изпращат и получават в реално време. Това означава, че банката получател има достъп до информацията около превода веднага, след като той е бил нареден. TARGET2 е най-бързата използвана разплащателна система, с времеви период за обработване и финализиране на финансови трансфери в рамките на 1 астрономически час. Цената на превод чрез TARGET2 варира от 7 до 10 евро

При нас в България  не всички  банки участват в системите на SEPA и TARGET2. Актуален списък на участниците в тези системи можете да намерите на сайта на БНБ.

Видно е, че с развитието на технологиите и банковият сектор се усъвършенства. Както в началото на анализа споменахме, независимо дали сте частно лице или търговска компания, ако извършвате множество преводи във валута, особено в Европа, би било изгодно за вас да разберете как да оптимизирате банковите си разходи.