Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ банките трябваше да започнат да прилагат безплатно или срещу приемливи такси услугите по Приложение № 1 към наредбата.

В чл. 36, ал.2 на нормативния документ е разписано изискването размерът на приемливите такси да бъде по-нисък едновременно от средния размер, публикуван от БНБ по чл. 35, ал. 2, за всяка от услугите по приложение № 1 и от най-ниския размер на таксите, прилагани по тарифа за съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

Информация за горната граница на банковите такси в сила от началото нанастоящия месец е цитирана в таблицата по-долу:

 • Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

 • Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

1.79 лв.

 • Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.32 лв.

Обслужване на разплащателна сметка

 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

2.27 лв./мес.

 • Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.02 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка

 • Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване

3.20 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

 • Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката

до 4161 лв. - без такса

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

 • На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

1.02 лв.

0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

 • С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.20 лв.

 • С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка

0.92 лв.

Плащане по директен дебит

 • Към сметка при същата банка

1.35 лв.

 • Към сметка при друга банка

2.28 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

 • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

 • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0.00 лв.

Кредитен превод

 • На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.99 лв.

 • Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.49 лв.

 • На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.22 лв.

 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.08 лв.

 • На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1.05 лв.

 • Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.46 лв.

 • На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2.29 лв.

 • Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

0.97 лв.

Периодичен превод

 • Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.92 лв.

 • Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.53 лв.

 • Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.75 лв.

 • Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.33 лв.


Източник: БНБ