Българска банка за развитие АД

Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейно дъщерно дружество е Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор.

Адрес: гр.София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1

Телефон: (+359) 2 9 306 333

Факс: (+359) 2 9 306 321

e-mail: office@bdbank.bg

www.bbr.bg