Банка ДСК EАД

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса.С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка. От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД. През октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК.

Адрес: гр.София 1036, ул. Московска No.19 

Телефон: (+359 2) 939 1220 

Факс: (+359 2) 980 64 77,

dskbank.bg