БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.

Работодателските организации алармират за разминаване в нормативната уредба относно мярката, облекчаваща предбриятията без дейност чрез отпадане на задължението да публикуват годишни финансови отчети. 

В анализ на главния директор на правнния отдел в БСК Наталия Събева и Станислав Попдончев - финансов директор на организацията, е отразена позицията на представителните бизнес организации относно правния и организационен хаос при прилагането на поредия опит за облекчение на административната тежест. 

Казусът около подаването на декларации, с които неактивните предприятия трябва да обявят липсата на дейност през 2017 г. , е породен от разминаване между разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за регистър Булстат, посочват експертите на БСК.

Съгласно текстовете на ЗСч в обхвата на задължените лица, които трябва да подадат безплатната декларация при неактивност през предходната година, попадат не само търговците, но и юридическите лица, които не са търговци – например тези с нестопанска цел, както и дружества, които нямат качеството на юридическо лице и подлежат единствено на регистрация по Закона за регистър Булстат (консорциумите, дружествата по Закона за задълженията и договорите, осигурителните каси и др.). Объркването настъпва когато се наложи въпросната декларация да бъде публикувана в ТР (публикуването задължително трябва да се извърши в Търговския регистър) от лица, които не са вписани в него и такива, които подлежат на регистрация само по Закона за регистър Булстат.

На практика юридическите лица с нестопанска цел биха могли да поискат публикуване на декларацията си за неосъществяване на дейност през 2017 г. само ако преди това са успели да направят пререгистрация в Агенция по вписванията, отбелязва се в анализа на БСК. От една страна обаче законовият срок за тази пререгистрация е до края на 2020 г., и от друга - под въпрос е поставена техническата възможнжст в тримесечен срок от началото на годината до 31 март в Агенция по вписванията да се осъществи пререгистрацията на лицата без дейност.

Парадоксът, към който насочват внимание от работодателската организация, е следният: Законът за счетоводството задължава цитираните по-горе лица да публикуват декларация в Агенция по вписванията, а Законът за търговския регистър не позволява приемането ѝ. В същото време са предвидени парични санкции за нарушаването на разпоредбите както от страна на длъжностните лица, така и от страна на предприятията, алармират от работодателската организация.

Търговските предприятия пък, на които е спестено описаното по-горе затруднение, са изправени пред избора да изгубят част от времето си в чакане пред гишетата на институцията, за да подадат на хартиен носител декларацията си за неактивност, или да поддържат финансово неизгоден за неработеща фирма електронен подпис, с който да подадат документа по електронен път.

Проблемът с липсата на синхронизация между норматевните разпоредби, касаещи посочената законодателна мярка, целяща намаляване на административната тежест, е писмено адресиран на вниманието на Министъра на финансите и Министъра на правосъдието от Асоциацията на организациите на българските работодатели в началото на март, като представителите на бизнеса предлага в писмо до двете институции следното изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч):

„2. предприятия, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се удостоверява с декларация, която се публикува в съответния регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т.1 от закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

От БСК отбелязват, че необходимата законодателна промяна няма как да се случи преди изтичане на крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2018 г., с което за неподалите декларации лица остава в сила опасността да получат съответните глоби за „провинение“ не по тяхна вина.

Източник: БСК