Асоциация на банките в България

Асоциацията на банките в България е сдружение с нестопанска цел, създадено на  9 април 1992г. Учредители на организацията, която до 2007 г. носи името Асоциация на търговските банки, са 47 банки. Членството в АББ е доброволно, като в настоящия момент в Асоциацията членуват всички функциониращи на територията на страната банки.  Във връзка с изискванията на нормативни актове в областта на гарантирането на влоговете и компенсирането на инвеститорите, АББ има свои представители в управителните органи на Фонда за гарантиране на влоговете на банките /ФГВБ/ и Фонда за компенсиране на инвеститорите /ФКИ/. 

От 2007г. АББ е пълноправен член на Европейската банкова федерация, като главният секретар на Асоциацията участва в Изпълнителния комитет на ЕБФ, а председателят на УС на АББ – в Борда на ЕБФ. От средата на същата година  е член и на Европейския платежен съвет, като от 2016 г. членството в ЕПС се  трансформира в асоциирано.

Контакти:

http://abanksb.bg/

e-mail: abb@intech.bg