Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

5

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е организация, представляваща юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник. Учредена е през 1997 г. от три инвестиционни посредника („Евро-Финанс”, „Евър” и „Улпия управление на инвестиции”) като първото сдружение в България на професионалните участници в търговията с ценни книжа и мениджъри на инвестиционни портфейли. Политиката на асоциацията е насочена към защита на интересите на инвестиционните посредници, инвеститорите и инвестиционната общност в страната, както и участие с активна позиция при изработването на нормативната база, регламентираща организацията и регулацията на капиталовия пазар.

БАЛИП има свои представители във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Арбитражния съд при Централен депозитар АД (ЦД), Арбитражния съд при Българска фондова борса (БФБ), Комитета по управление на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по чл. 139, ал. 1 от Правилника на ЦД, Изпитната комисия за брокери и инвестиционни консултанти, Съвета на директорите на БФБ и Съвета на директорите на ЦД.

Контакти:

http://balip.com/

e-mail: office@balip.com