Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. На нацинално ниво БСК участва в работата на органите за социално партньорство - 18 национални консултативни съвета, Икономическия и социален съвет на РБ, надзорните и управителни органи на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантиране на вземанията на работниците", Фонд "Условия на труд", т.нар. Сребърен фонд, Националната агенция за помирение и арбитраж, Националната агенция за професионално образование и обучение, и др. 

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Структурата на БСК включва повече от 120 браншови организации, по-голямата част от които членуват в съответните европейски браншови структури.

Контакти:

www.bia-bg.com

e-mail: office@bia-bg.com